Workshop Transition alimentaire

from to
Scheduled Food Transition Green Cooking
LAM Map

About

[EN] Camille Muller offers workshops in schools to raise awareness of a more sustainable way to eat. He encourages the students to reflect on their diets and discusses with them the consequences that our food habits have on the environment and other people or countries. The students for example calculate the carbon footprint of their favourite food to get an idea of its impact on the environment. The workshop is free, lasts for about 100 minutes and is available for all secondary school levels and classes of up to 25 students. It can be organized in Luxembourgish, German and French. If you are interested in taking part with your students, then please get in touch via
or 400 427-31.
Further information about this interesting workshop for school classes can be found on the website of the Centre d’Information Tiers Monde (www.citim.lu) under “offre pédagogique”.

[LU] De Camille Müller huet e Workshop an der 2e am LAM iwwert d’Transition alimentaire gehal. D’Schüler krute gewisen, wei een sech bewosst an nohalteg ernäre kann an hunn doriwwer diskutéiert, wei een Afloss ons Ernierungsgewunnechten op d’Ëmwelt an op aner Länner a Populatiounen hunn. D’Schüler hunn zum Beispill mat engem CO2-Rechner den Impakt op d’Ëmwelt vun hirem Liblingsiessen ausgerechent. De Workshop ass gratis, dauert circa 100 Minutten an eegent sech fir all Lycéesklass mat max. 25 Schüler. E kann op Lëtzebuergesch, Däitsch oder Franséisch ugebuede gin. Wann Dir wëllt, dass och är Klass vun dësem Workshop profitéire kann, da mellt iech op:
oder op der Telefonsnummer 400 427-31.
Weider Informatiounen zu dësem an aneren interessante Workshops fir Klasse fannt dir op dësem Site:
www.citim.lu ënner „offre pédagogique“.

Media Gallery